{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

MPA-RAPPORTER

Det finns sex olika MPA-rapporter att använda. 

Återkopplingsrapporten är testpersonens rapport, dvs den rapport som går att göra nedladdningsbar för en testperson direkt efter testifyllandet. Den fungerar dels som en skriftlig återkoppling, som är lägsta kravet på återkoppling, eller som ett underlag i en muntlig återkoppling. Oavsett om du väljer att endast ge en skriftlig återkoppling eller ger en muntlig återkoppling så rekommenderar vi att du som användare alltid gör Återkopplingsrapporten nedladdningsbar i Master People Platform. Du ökar transparensen och testpersonen kan förbereda sig bättre för samtalet.

Det finns också en Intervjuguide, som utöver testresultatet innehåller förslag på frågor utifrån testpersonens resultat. Väljer du dessutom att inkludera ett Criteria i rapporten så får du även förslag på frågor om testresultatet skiljer sig från Criteria.

Intervjuguide med Criteria är ett utmärkt komplement till Återkopplingsrapporten i den muntliga återkopplingen.

Profilrapporten, är en ensidesrapport med endast MPA-utfall (de nio grundläggande egenskaperna), 

Rapport med de Kompletterande egenskaper samt 
Teamrollerna (se nedan under Fördjupningsmaterial).

När du ska presentera ett MPA-resultat för en uppdragsgivare kan du använda 

Tredjepartsrapporten med Criteria eller 
Tredjepartsrapporten utan Criteria.

MPA REPORTS

There are six different MPA reports to use.

The MPA Feedback Report is the test person's report, i.e. the report that can be made downloadable for a test person immediately after completing the test. It functions partly as a written feedback, which is the minimum requirement for feedback, or as a basis for a test interview or verbal feedback. Regardless of whether you choose to only give written feedback or give verbal feedback, we recommend that you as a user always make the Feedback report downloadable in the Master People Platform. You increase transparency and the test taker can better prepare for the interview.

There is also an MPA Interview Guide, which, in addition to the test results, contains suggestions for questions based on the test subject's results. If you also choose to include a Criteria in the report, you will also receive suggestions for questions if the test result differs from the Criteria.

Interview guide with Criteria is an excellent complement to the Feedback report in the verbal feedback.

The MPA Profile Report, is a one-page report with only MPA outcomes (the nine basic properties),

You can also use reports with the MPA Supplementary Properties as well as the MPA Team Roles (see below under In-depth material).

When presenting an MPA result to a recruiting manager, you can use the MPA 3rd Party Report.