{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

MPA LEDARKRITERIER

Du som ska genomföra ledarrekryteringar eller second opinions kan nyttja våra fyra generiska ledarkriterier för att få en bild över kandidatens ledarskapsorientering. Klicka på den blå rubriken och registrera dem sedan som varsitt Criteria i ett assessment under MPA. Varje ledarprofil har en övergripande definition enligt nedan:

Administrativ ledare
Definition: Att kunna organisera och planera såväl sina egna som andras arbetsuppgifter genom att skapa eller effektivisera befintliga rutiner.

Affärsorienterad ledare
Definition: Fokuserad på möjligheten att göra affärer samt optimera intäkter och avkastning.

Personalorienterad ledare
Definition: Harmonisera medarbetarnas mål med företagets övergripande mål genom att inspirera och motivera.

Utvecklingsorienterad ledare
Definition: Att ha fokus på utveckling och tänka innovativt. Kunna se och värdera om något är möjligt att genomföra.

Behöver du mer information om hur du implementerar detta i din organisation, vänligen kontakta oss!

 

MPA LEADERSHIP CRITERIAS

You who are going to carry out leadership recruitment or second opinions can use our four generic leadership criteria to get an understanding of the candidate's leadership orientation. Register them as individual Criteria in an assessment under MPA. Each leader profile has an overall definition as below:

Administrative oriented leader
Definition: To be able to organize and plan both their own and others' tasks by creating or streamlining existing routines and guidelines.

Business oriented leader
Definition: Focused on the opportunity to do business as well as optimize revenue and return.

Development oriented leader
Definition: To focus on development and to think innovatively. Be able to see and evaluate if something is possible to implement.

People oriented leader
Definition: Harmonize employees' goals with the company's overall goals by inspiring and motivating.

Do you need more information on how to implement this in your organisation, please contact us!